BiB-bericht

nr. 2 - april 2022


Dit BiB-bericht is de tweede aflevering van de digitale nieuwsbrief die behoort bij het programma Boerderij in beweging, kortweg BiB. In de nieuwsbrief wordt het programma van Boerderij in beweging gevolgd en becommentarieerd. Ook wordt vooruitgekeken naar komende bijeenkomsten.

Hebt u het BiB-bericht niet ontvangen per e-mail dan kunt u zich hier aanmelden voor volgen


Van beleid naar uitvoering

0p 21 april aanstaande vindt ’s middags de tweede (uitgestelde) bijeenkomst in het kader van het programma Boerderij in beweging plaats, in samenwerking met de provincie Friesland. Het thema van de middag is Van beleid naar uitvoering. Naar aanleiding van het werkplan van de provincie Friesland Takomst Fryske Pleats, Toekomst van de Friese boerderij, wordt samen met eigenaren en andere belanghebbenden onderzocht op welke manieren provinciaal overheidsbeleid kan bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed. Wat werkt goed in de praktijk en wat werkt belemmerend? Kenniscentrum Herbestemming Noord deelt die middag haar ervaringen uit de praktijk en zal vertellen over de Toolbox Herbestemming die het momenteel ontwikkelt.

Voor deze besloten bijeenkomst zijn uitgenodigd boerderij-eigenaren, beleidsmedewerkers van provincies en gemeentes, erfgoedpartijen en agrarische organisaties uit Noord-Nederland. Van de bijeenkomst wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat na afloop op deze website gepubliceerd zal worden.

De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis Yn ‘e mande in Tietjerk, een verbouwde kop-hals-rompboerderij. 

Het werkplan van de provincie Friesland Takomst Fryske Pleats, Toekomst van de Friese boerderij kunt u hier lezen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Gitta op den Akker, per e-mail [email protected], of per telefoon 06 572 434 16 (alleen op dinsdag en donderdag). (GA) 

Boerderijen op de beurs

Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 mei 2022 beleeft de vakbeurs MONUMENT haar tweede editie. Met een uitgebreid kennisprogramma, een uitstekend bezette beursvloer en extra aandacht voor de historische boerderijen. Reserveer alvast een gratis toegangsbewijs en klik hier.

Op de beurs, die wordt gehouden in Brabanthallen in Den Bosch, zijn alle toonaangevende partijen die zich bezighouden met kennisdeling rondom monumentenzorg vertegenwoordigd; hét recept voor een programma met diepgang, dat inhoud geeft aan alle actuele thema’s en is afgestemd op haar specifieke publiek. Met name woensdag 18 mei is interessant voor de liefhebbers van het agrarisch erfgoed.

 

Agrarisch Erfgoed Nederland, het Boerderijenfonds en de Stichting de Brabantse Boerderij delen een stand waar u van harte welkom bent. Stand nummer 07.A040. Het kennisprogramma van 18 mei biedt een paar interessante presentaties: 

-        Boerderijen hebben de toekomst: het Boerderijenfonds toegelicht door Gitta op den Akker.

-        Gebiedsbiografie: een presentatie van de Erfgoedacademie onder andere over agrarisch erfgoed.

-        Historische boerderijen in Brabant: Otte Strouken en Pedro Schamp over het manifest Brabants Landelijk Erfgoed.

-        Duurzaamheid en praktijk: met onder andere Bob van Wely over de verduurzaming van zijn boerderij in Friesland (AEN en BOEi).

 

Voor het complete programma van de beurs met alle details: klik hier.

 

MONUMENT vindt plaats gelijktijdig  met de vakbeurs RENOVATIE, ook van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 mei in de Brabanthallen in Den Bosch. Beide beurzen zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers van MONUMENT hebben ook toegang tot RENOVATIE. (EA)

Zicht op het platteland van morgen 

Onder de titel De Vonderhoek gaat op de schop brengt Agrarisch Erfgoed Nederland een theaterstuk uit waarmee ze gaat rondreizen door het land. De première van het theaterstuk is op zondag 22 mei 2022 op een prachtige locatie in de gemeente Voorst: de boerderij De Oude Poll aan de Deventerweg 1, Voorst.  Aanvang 16.00 uur. 

 

Het theaterstuk bestaat uit zes scenes en vier videoproducties. De stuk wordt gespeeld door amateur-toneelspelers en staat onder regie van Suzanne Prak. De teksten zijn van Gerard Hendrix. 

 

De Vonderhoek gaat op de schop speelt zich af in een doorsnee buurtschap op het platteland ergens in Nederland. De bewoners krijgen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving. Ze bedenken in gezamenlijkheid de oplossingen voor al die urgente vraagstukken die in de maatschappij, dus ook op het platteland en in hun buurtschap zo’n grote rol spelen. Ze accepteren elkaars onderling zo verschillende opvattingen en leefwijzen. Samen vormen ze een burgerinitiatief dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van het leven in hun buurtschap, de Vonderhoek. 

 

De vraagstukken zijn bekend: Waar komen de windmolens te staan? En de zonneweiden? Waar bouwen we al die noodzakelijke woningen? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Hoe brengen we de biodiversiteit weer op een aanvaardbaar niveau? Wat betekent de landbouw voor onze voedselproductie? Wie beheert het landschap? Hoe behouden we het cultuurlandschap met daarin al die karakteristieke historische boerderijen? 

 

Kortom: hoe houden we het platteland vitaal en aantrekkelijk? 

 

Meer informatie is te vinden in de digitale folder en op de website. Om meteen een kaartje te kopen: klik hier. (EA)

 

Eerste paal Nijkleaster-Westerhûs

De initiatiefnemers van het bijzonder herbestemmingsproject Nijkleaster, Sietske Visser en Hinne Wagenaar, heiden op 3 februari jl. samen de eerste paal van het nieuwe klooster Westerhûs, midden op het platteland in Fryslân. Op de foto Hinne Wagenaar en links bouwpastor Henk Kroes.

Hiermee werd een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van Nijkleaster. Na jaren van dromen, plannen maken en hoopvol wachten, kon nu eindelijk worden begonnen met de restauratie en de nieuwbouw van het klooster. Een droom is werkelijkheid geworden!

Het heien van de eerste paal op het erf van de boerderij Westerhûs was een feestelijk gebeuren en markeerde een omslagmoment. Het erf is inmiddels schoongemaakt, de oude ligboxstal gesloopt, het dak met asbest gesaneerd. De boerderij is uitgekleed tot op de gebinten. Nu kan de bouw van het nieuwe klooster beginnen met de restauratie van de monumentale boerderij, de nieuwbouw van de drie klooster appartementen en van de negen gastenkamers.

Zie voor meer informatie de website. Recent zond de EO in de serie Crux de documentaire Nijklaester uit, klik hier. (MM)


De herbestemmingsopgave in beeld

Hofstede Batestein in Woerden vóór restauratie ...

... en bij oplevering in 2022 (lees meer)

Groot Hell in Putten ...

... als opgave voor verduurzaming (lees meer)